Botezul nu ne ofera indumnezeirea finala, ci ne deschide calea spre ea - BISERICI.org este un proiect non-profit ce are ca scop crearea unui spatiu virtual de gazduire a informatiilor despre locașurile de cult din România.
BISERICI.org - Situl Bisericilor din România

© 2005-2023 BISERICI.org

eXTReMe Tracker
 Google Translate 

Știri și Evenimente

Botezul nu ne oferă îndumnezeirea finală, ci ne deschide calea spre ea

[2011-02-27]
Începutul participării omului la viața nemuritoare îl constituie baia nașterii din nou, sau renașterea în baia tainică, Botezul, sau iluminarea, care se realizează prin rugăciune, apă și credință. Botezul este o a doua naștere a omului și începutul vieții veșnice. Dacă prin nașterea trupească ni se dăruiesc o viață și o existență muritoare, nașterea Botezului, care 'nici nu începe, nici nu se sfârșește cu stricăciune', trebuie să aducă celui născut o viață nemuritoare și să fie început de viață pentru cei ce primesc Taina. La botez, este lepădată haina păcătoasă, și neofitul 'îmbracă veșmântul sfânt și frumos al renașterii'.
Această naștere prin apă este la fel de tainică și de plină de mister ca și nașterea prin zămislire trupească, și Dumnezeu prin harul Său realizează prin ea renașterea spirituală a omului. Nașterea cea de sus, prin Botez, nu atârnă, precum nașterea naturală, de părinții celui născut, ci de puterea aceluia care se naște, căci acesta din urmă are libertatea de a-și alege de părinte pe Dumnezeu Cel în Treime, pentru a se naște din El și de a se împărtăși astfel de firea și viața dumnezeiască, deoarece ființa zămislită are aceeași fire cu aceea a zămislitorului.
Botezul - nașterea cea de-a doua din apă și din Duh
Prin Botez, 'omul devine Fiu al lui Dumnezeu unindu-se cu Hristos printr-o naștere duhovnicească, el schimbând oarecum propriul său eu și primind în locul lui altul (Hristos). Dezbrăcându-se de el, omul primește natura dumnezeiască, el devine fiu al lui Dumnezeu, primind ceea ce nu avea și lepădând ceea ce avea (păcatul)'. Cel ce este botezat se bucură de prezența reală a lui Dumnezeu la săvârșirea Botezului, potrivit făgăduinței făcute de Hristos Domnul, de a fi întotdeauna cu cei care-L vor chema și între credincioșii Lui.
Deci, Divinitatea prezentă la Botez 'umple actul săvârșit (al Botezului) cu puterea care purcede din persoana Sa', căci dacă harul Sfântului Duh nu s-ar arăta în cel renăscut, apa Botezului ar rămâne una obișnuită.
Prin Botez, cel ce se naște în Sfânta și de viață făcătoare Treime se naște în chip egal de la Tatăl, de la Fiul și de la Sfântul Duh: '… Evangheliile ne spun cine sunt cele trei persoane care dau naștere credincioșilor, ba li se dă și numele și întrucât nașterea aceasta se face în Treime: din Tată, din Fiu și din Sfântul Duh Sfânt - căci așa stă scris (In. 3, 6) la Evanghelii despre Duhul: 'ceea ce s-a născut din Duh, Duh este', iar Pavel spune că îi naște pe corinteni în Hristos (I Cor. 4, 13) și iarăși, Tatăl e Părintele tuturor (Efes. 4, 6) - de aceea să fie tare cu grijă și să judece înțelepțește cugetul ascultătorului… când știe că în puterea voii lui stă să aleagă ca izvor al vieții sale firea nestatornică și schimbătoare'.
Atunci când vorbește despre 'mijloacele prin care se săvârșește taina nașterii din nou', Sfântul Grigorie menționează 'rugăciunile către Dumnezeu, invocarea harului ceresc, apa și credința'. 'Iată, deci, cât de simplu începe viața creștină și cât de ușor se realizează: credință și apă din care cea dintâi stă în puterea voinței noastre, iar cealaltă e strâns legată de viața omului. Pe de altă parte, însă, cât e de prețios și de bun lucrul ceea ce reiese din credință și apă, atât de prețios și de bun, încât îi putem acorda atribute dumnezeiești!'
Părtaș de slava lui Dumnezeu se face cel care este de un chip cu El în asemănarea morții
Prin rugăciune și invocarea puterii dumnezeiești săvârșite deasupra apei, ea 'devine izvor de viață pentru cei inițiați'. Sunt și unii - pe care Sfântul Grigorie îi numește 'vrăjmași' - care vor și o dovadă că Dumnezeu e prezent la invocarea de sfințire a apei. Dovada că puterea ce ni s-a arătat nouă în trup e cu adevărat dumnezeiască reiese în chip logic din cele ce afirmăm.
Demonstrând divinitatea celui ce ni S-a arătat în trup și care și-a definit natura prin faptele pe care le-a săvârșit pe pământ, am demonstrat totodată și prezența Lui la fiecare invocare ce I se face. Căci după cum fiecare lucru își are specificul său, care îi caracterizează firea, tot așa și specificul deosebit al naturii divine e adevărul. Divinitatea prezentă la Botez 'umple actul săvârșit (al Botezului) cu puterea care purcede din persoana Sa', căci dacă harul Sfântului Duh nu s-ar arăta în cel renăscut, apa Botezului ar rămâne una obișnuită.
Prin întreita cufundare în apă sfințită, în numele Sfintei Treimi, se împărtășește sufletului harul iertării păcatelor, iar cel ce primește Botezul devine membru al Bisericii.
Botezul este simbolul morții față de păcat și al învierii la o viață nouă de har și de adevăr. Prin botez se imită simbolic îngroparea lui Hristos, pentru că trupurile celor care se botează sunt ca îngropate în apă. Sfântul Grigorie spune că: 'nimeni nu se face părtaș de slava lui Dumnezeu, dacă nu s-a făcut mai întâi de un chip cu El în asemănarea morții'; nu este posibilă conviețuirea cu Hristos la cel ce nu s-a strămutat prin smirna morții la dumnezeirea tămâiei. Prin urmare, la botez (are loc) simbolic lepădarea de faptele trupului, după spusa Apostolului, care zice: 'Ați fost tăiați împrejur cu o tăiere nefăcută de mână, (care constă) în dezbrăcarea de trupul păcatului; cu tăierea împrejur a lui Hristos, întrucât v-ați îngropat împreună cu El în botez' (Col. 2, 11-12). Botezul este tip al morții și al învierii Domnului Hristos pentru mântuirea întregii lumi. Referindu-se la aceasta, fratele arhipăstorului Nyssei, și anume Sfântul Vasile cel Mare, menționează: 'De aceea, Domnul, Iconomul vieții noastre, ne-a lăsat ca testament botezul, care este tip al morții și al vieții. Chipul morții este apa (care ne acoperă), iar arvuna vieții ne-o dă Duhul'. 'Cunoaștem - adaugă Sfântul Grigorie - patru elemente din care a fost constituită lumea. Acestea sunt cunoscute de toată lumea fără să le mai dăm numele… Într-adevăr, Dumnezeu este Mântuitorul nostru Care, împlinind iconomia mântuirii noastre, a intrat într-unul din cele patru elemente, anume în pământ, pentru ca de aici să facă să se ridice viața. Primind Botezul în vederea urmării Domnului nostru, Dascălul și Călăuza, noi nu ne îngropăm în pământ (pentru că acesta acoperă pe cel care este cu adevărat mort, ca să acopere boala și stricăciunea naturii noastre), ci apropiindu-ne de apă, element înrudit cu pământul, ne acoperim pe noi înșine cu ea, după cum a făcut-o și Domnul în pământ; și făcând aceasta de trei ori, închipuim bucuria învierii cea după trei zile; și noi facem aceasta, nu primind în liniște Taina, ci invocând cele trei Ipostasuri în care am crezut, în care nădăjduim și de care depinde faptul că existăm acum și faptul că vom fi și după aceea.'
Prin afundarea candidatului la Botez sau a catehumenului de trei ori în apă și ridicarea iar din apă, imităm înmormântarea mântuitoare și învierea săvârșită a treia zi: 'Întrucât, deci, moartea Îndrumătorului nostru s-a făcut, potrivit firii comune, în sânul pământului, tot așa și imitarea de către noi a acestei morți se face în mod simbolic prin elementul înrudit, prin apă. Și, după cum Omul cel de sus (Hristos) care a luat asupră-Și moartea, s-a întors iarăși la viață după o zăcere de trei zile în pământ, tot așa toți care suntem acum uniți cu El prin aceeași fire a trupului, dacă ne punem ca țintă a existenței dobândirea vieții adevărate, reproducem, prin turnarea peste noi a apei în locul pământului și prin întreita scufundare în acest element, harul dobândit prin învierea cea de a treia zi'. Continuând ideea, Sfântul Grigorie scrie: '… de aceea ne afundăm de trei ori în apă și ne ridicăm de fiecare dată în sus, închipuind prin afundare și ridicare îngroparea cea mântuitoare și învierea cea de a treia zi, gândindu-ne la Stăpânul lumii că, după cum El, după ce S-a afundat în pământ ca și noi în apă, și de El a depins să Se ridice iarăși de acolo într-o preamărire pe care numai El o putea avea, tot așa, de noi depinde a avea la îndemână apă, a ne afunda în ea și a ieși de acolo curățiți'.
Cei ce se botează omoară tabăra răutății în apa Botezului
Se nimicește prin imaginea înecării răutatea 'ce s-a încuibat în firea noastră - desigur nu o nimicire completă, ci o întrerupere a continuării ei'. Toți cei ce trec prin apa tainică și sfințită a Botezului, trebuie să omoare toată tabăra răutății în apă, și anume: 'lăcomia, pofta desfrânată, cugetul răpitor, patima înfumurării și a mândriei, pornirea mânioasă, furia, pizma, bârfirea, toate acestea și cele asemenea. Deoarece aceste patimi obișnuiesc să urmeze firii noastre, trebuie să le omorâm în apă'. Apa e și stihie care aduce la viață, dar și una care îneacă. Este simbolul natural al vieții, pentru că nu există viață fără apă, dar este, de asemenea, simbolul distrugerii, al morții și al purificării, pentru că nu există curățenie fără ea. Părintele profesor Dumitru Stăniloae menționează că, atunci când se unește puterea lui Dumnezeu cu ea pentru a naște pe cel ce crede în El la o viață nouă, ea devine apa botezului, însă când o lasă în lucrarea ei de-a îneca pe cineva, ea devine adânc pierzător. Ea în general îneacă tot ce e rău. Răul nu poate propăși în ea. Dacă cel ce intră în ea e întreg rău, lipsit de credință, îl îneacă întreg. Dacă prin credință se prinde Dumnezeu, el se ridică din ea ca germenele întărit al vieții celei noi, care a început să încolțească în el prin credință.
Harul Botezului, lucrător după măsura credinței primitorului
Prin primirea harului dumnezeiesc în noi este absolut necesar să se producă o schimbare și în viața noastră, căci 'ce altceva este să fii creștin, dacă nu să te faci asemenea cu Dumnezeu, atât cât este cu putință naturii noastre omenești? Pentru aceasta, fiindcă ai primit să fii creștin, străduiește-te ca să te faci asemenea cu Dumnezeu: îmbracă-te în Hristos'. Harul primit la Botez devine lucrător doar în măsura împlinirii poruncilor sfinte și primitorul trebuie să se angajeze și în stăruința pentru sporirea harului, darurile Botezului trebuind cultivate și desăvârșite prin voința liberă a omului.
Sfântul Grigorie relevă importanța Sfântului Botez spre dobândirea bunurilor duhovnicești de către cei ce-l primesc cu frică. Pentru că din Duhul cel bogat și îmbelșugat curge pururea harul în cei ce-l primesc. De acest har umplându-se, Sfinții Apostoli au arătat Bisericilor lui Hristos roadele plinătății și ale adeveririi. 'Acest Duh rămâne sălășluit în cei ce au primit darul Lui, împreună-lucrător, după măsura credinței fiecăruia din cei ce s-au împărtășit de El, zidind în fiecare binele spre sârguința sufletului în faptele credinței, după cuvântul Domnului, Care zice că cel ce a primit talantul l-a primit spre lucrarea a ceea ce i s-a dat (Lc. 19, 13), adică harul Sfântului Duh i s-a dat fiecăruia, spre sporirea și creșterea lui. Căci sufletul care s-a născut din nou prin puterea lui Dumnezeu trebuie să crească până la măsura vârstei duhovnicești în Duhul, adăpat neîncetat cu sudoarea virtuții și cu dărnicia harului. Pentru că, precum firea trupului pruncului nou-născut nu rămâne în vârstă fragedă, ci hrănit cu hrana trebuitoare sufletului, după legea firii, înaintează spre măsura ce-i este rânduită, așa se cuvine și sufletului născut de curând. Împărtășirea de Duhul, nimicind boala intrată prin neascultare, reînnoiește vechea frumusețe a firii.' Tâlcuind acest pasaj, părintele profesor Dumitru Stăniloae precizează că Duhul Sfânt ni se dă la Botez și la Mirungere nu ca să rămână ca un bun care face totul în acel moment, ci din El curge harul mereu. Dar Sfântul Grigorie nu nesocotește nici colaborarea voinței omului prin împlinirea poruncilor. Curgerea continuă a harului și colaborarea mereu sporită a omului sunt ca dialogul unei iubiri mereu sporite între Dumnezeu și om.
Viața creștină trebuie să fie o cultivare și o rodire permanentă a darurilor Duhului Sfânt primite în mod tainic la Botez, când cel nou botezat a fost uns de către preot cu Sfântul și Marele Mir, spunând: 'Pecetea darurilor Duhului Sfânt'. Prin credință și prin harul Sfântului Duh sălășluit de la Botez înlăuntrul omului, Hristos sălășluiește în inimile celor botezați (Efes. 3, 17-18), pregătindu-i pentru învierea cea de obște și pentru viața veșnică.
Cel ce nu-și stinge dorința de a păcătui este ca și cum nu a trecut prin apa Botezului
Sfântul Grigorie precizează că cei ce păcătuiesc, chiar dacă au trecut prin apă, n-au trecut prin apa tainică, însă aceasta poate că ar trebui înțeleasă în sensul că nu s-au hotărât foarte serios să folosească puterea dată lor la Botez, pentru a opri pofta să treacă la păcat. Iar în cazul botezului copiilor, cei din jurul lor nu se sârguiesc îndeajuns în a-i deprinde să folosească puterea primită în Botez, pentru a nu mai cădea în robia păcatelor. 'Dar mulți din cei ce au primit botezul tainic, nesocotind învățăturile Legii, au amestecat aluatul vechi al păcatului cu viața de după botez și poartă prin faptele lor oastea egipteană cu ei vie și după trecerea prin apă. Căci cel ce s-a îmbogățit prin răpire sau nedreptate, ori a câștigat vreun pământ oarecare prin jurământ mincinos, sau trăiește cu vreo femeie în preacurvie, sau cutează să facă orice altceva din cele ce le făcea înainte de botez, socotește că s-a eliberat din robia păcatelor, rămânând totuși în desfătarea de obișnuințele sale cele rele și după baia botezului, nevăzându-se pe sine spus răilor stăpâni. Un astfel de stăpân sălbatic și furios este patima desfrânării care îmboldește gândul robit, cu plăcerile ei ca și cu niște bice. Un alt stăpân de felul acesta este lăcomia, care nu lasă nici un pic de odihnă celui pe care-l robește, ci oricât de mult ar lucra, la porunca slujitorilor stăpânului și orice câștig i-ar aduce spre astâmpărarea poftei lui, se avântă spre și mai multe. Și toate celelalte câte se fac din patimă alcătuiesc numărul mare al stăpânilor, cărora robindu-le cineva, chiar dacă s-a întâmplat să treacă prin apă, după părerea mea încă nu a trecut prin apa tainică, a cărei lucrare pricinuiește tiranilor celor răi pieirea'. Pentru cel ce nu-și stinge dorința de a păcătui și nu urmează calea virtuților, este ca și cum încă nu a trecut prin apa tainică a Botezului.
Moartea față de păcat, săvârșită în Botez, se prelungește în viața duhovnicească prin efortul depus pentru despătimire și cultivarea virtuților, activând energiile divine așezate în suflet prin botez. Botezul nu ne oferă desăvârșirea sau îndumnezeirea finală, fără participarea activă a credinciosului, ci ea ne deschide calea spre acestea. E limpede că schimbarea vieții noastre dobândită prin Botez 'nu-i propriu-zis o schimbare, dacă noi rămânem tot în starea în care am fost. Despre cel ce rămâne același, nu știu cum s-ar putea crede, că a devenit alt om, câtă vreme în el nu s-a schimbat nici una din trăsăturile lui caracteristice'. Sfânta Evanghelie zice despre cei născuți din nou că acelora li s-a dat putere să devină fiii lui Dumnezeu. A ajunge, însă, fiul cuiva 'înseamnă în orice caz să fii din aceeași măsură cu cel ce te-a născut. Iar dacă ai primit pe Dumnezeu în tine și dacă ai ajuns fiu al Lui, atunci arată că în tine se află Cel ce te-a născut'. 'Noi numim pe Dumnezeu Tată - zice Sfântul Grigorie de Nyssa -, dar El ne poate spune: 'Dacă tu ai fi fiul Meu, ar trebui ca și viața ta să fie încununată cu însușirile Mele bune. Altfel, Eu nu recunosc în tine icoana ființei Mele''. Pentru a se apropia din ce în ce mai mult de Dumnezeu și a se uni cu El, omul trebuie să se îndepărteze de cele ce îl despart de El: '... cu cât se îndepărtează cineva de cele josnice și pământești, cu atât mai mult se împrietenește cu firea cea mai presus de toată mintea'. Concluzionând, putem sublinia că a fi creștin înseamnă a fi desăvârșit sau pe calea desăvârșirii. 'Gândul, cuvântul și fapta trebuie să activeze în chip demn de numele de creștin.' (Articol publicat în ziarul 'Lumina de Duminică' din data de 27 februarie 2011)

Sursa: www.Basilica.ro


Contor Accesări: 558, Ultimul acces: 2023-05-31 09:35:03