Predica Patriarhului Romaniei la Duminica Izgonirii lui Adam din Rai - BISERICI.org este un proiect non-profit ce are ca scop crearea unui spatiu virtual de gazduire a informatiilor despre locașurile de cult din România.
BISERICI.org - Situl Bisericilor din România

© 2005-2023 BISERICI.org

eXTReMe Tracker
 Google Translate 

Știri și Evenimente

Predica Patriarhului României la Duminica Izgonirii lui Adam din Rai

[2011-03-05]
Postul - ofrandă a iubirii omului față de Dumnezeu
Duminica Izgonirii lui Adam din Rai (a Lăsatului sec de brânză) Matei 6, 14-21
'Zis-a Domnul: Dacă veți ierta oamenilor greșelile lor, va ierta și vouă Tatăl vostru Cel ceresc; iar dacă nu veți ierta oamenilor greșelile lor, nici Tatăl vostru nu vă va ierta greșelile voastre. Când postiți, nu fiți triști ca fățarnicii; că ei își întunecă fețele, ca să se arate oamenilor că postesc. Adevărat grăiesc vouă: și-au luat plata lor. Tu însă, când postești, unge capul tău și fața ta o spală. Ca să nu te arăți oamenilor că postești, ci Tatălui tău, Care este în ascuns, și Tatăl tău, Care vede în ascuns, îți va răsplăti ție. Nu vă adunați comori pe pământ, unde molia și rugina le strică și unde furii le sapă și le fură, ci adunați-vă comori în cer, unde nici molia, nici rugina nu le strică, unde furii nu le sapă și nu le fură. Căci unde este comoara ta, acolo va fi și inima ta.'
† Daniel,
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române
Evanghelia acestei Duminici, a Izgonirii lui Adam din Rai sau a Lăsatului sec de brânză, este o lumină pentru sufletul nostru în toată perioada Postului Sfintelor Paști în care intrăm acum. Duminica aceasta are o importanță majoră, deoarece îndată după ea începe o perioadă lungă de urcuș duhovnicesc interior spre Înviere.
Iertarea semenilor luminează sufletul omului pentru comuniunea cu Dumnezeu
Evanghelia acestei zile este adâncă în înțelesurile ei, deși cuvintele ei sunt simple și puține. Mântuitorul Iisus Hristos ne arată că iertarea este începutul bun al perioadei de post. Ne iertăm unii pe alții pentru ca și Dumnezeu să ne ierte păcatele sau greșelile noastre. Iertăm greșelile altora, pentru a fi în pace și comuniune cu toți oamenii și pentru a ne asemăna cu Dumnezeu Cel Milostiv și Iertător. Prin aceasta, Evanghelia ne învață că relația omului cu Dumnezeu depinde relația lui cu semenii săi, că omul nu se poate apropia de Dumnezeu nesocotind pe aproapele său. Întrucât fiecare om este creat după chipul lui Dumnezeu îndreptat spre umanitate, există o legătură sfântă între Dumnezeu și fiecare om. Modul și măsura în care omul arată iubire față de semenii săi contribuie mult la construirea, cultivarea și aprofundarea relației lui de comuniune cu Dumnezeu, Făcătorul cerului și al pământului. Nimeni nu poate intra în post, ca luptă duhovnicească pentru curățirea de păcate și de luminare a sufletului, fără iertare, deoarece prin iertarea altora se cultivă smerenia omului dornic de-a trăi în iubire milostivă. De aceea, la Vecernia din Duminica aceasta cerem să fim iertați de către toți și iertăm pe toți. Iertarea aproapelui implică adesea o răstignire a propriului egoism și deschide sufletul spre o nouă stare de comunicare și comuniune a omului cu Dumnezeu și cu semenii. Prin iertarea cuiva se recunoaște că persoana respectivă este mai mult decât o faptă rea pe care a săvârșit-o la un moment dat, când a supărat pe cei din jur.
Cât privește postul, Evanghelia ne arată că trebuie să postim nu în stare de tristețe, ci de bucurie: 'Când postiți, nu fiți triști ca fățarnicii. Tu însă, când postești, unge capul tău și fața ta o spală, ca să nu te arăți oamenilor că postești, ci Tatălui tău, Care este în ascuns, și Tatăl tău, Care vede în ascuns, îți va răsplăti ție.'
Deci, nu postim pentru a fi văzuți sau lăudați de oameni, ci postim ca să ne apropiem mai mult de Dumnezeu. Astfel, postul este dăruire de sine sau ofrandă de sine adusă lui Dumnezeu ca recunoștință pentru darul vieții și ca dorință de sfințire a vieții (cf. Romani 12, 1). Postul are ca bază evlavia și iubirea față de Dumnezeu. Postim pentru că Îl iubim pe Dumnezeu mai mult decât darurile Lui materiale pe care le consumăm. Ne încredințăm Lui, pentru că El este Izvorul vieții noastre. Viața omului în trup se menține din darurile lui Dumnezeu create pentru om: aerul, apa, lumina și roadele pământului, în timp ce viața sufletului se hrănește din iubirea milostivă și smerită a lui Dumnezeu, prin rugăciune și prin Sfintele Taine ale Bisericii.
Mântuitorul spune: 'Tatăl tău, Care vede în ascuns, îți va răsplăti ție', adică El vede tainic cum omul credincios care postește și se roagă iubește mai mult pe Dumnezeu-Dăruitorul decât darurile Sale. Postul este, așadar, o stare spirituală de jertfă sau ofrandă a celui care postește, stare cultivată în mod liber și după puterea fiecăruia. Postul este și semnul dorinței omului credincios de a se elibera de lăcomia după bunuri materiale spre a se uni prin rugăciune mai intensă cu Dumnezeu Cel netrecător și nelimitat, Izvorul bucuriei veșnice. Prin urmare, postul susține rugăciunea omului credincios care face din relația sau legătura sa cu Dumnezeu centrul, lumina și hrana sufletului său. Prin urmare, cine postește și nu se roagă, acela nu adună lumină spirituală în suflet, ci rămâne doar la nivel de exercițiu biologic și psihologic, motivat igienic sau estetic. De fapt, postul nu este numai abținere de la bucate de origine animală, ci și înfrânare de la orice fel de lăcomie materială și de la orice păcat (gând, cuvânt sau faptă lipsite de iubire de Dumnezeu și de aproapele).
Smerenia și bucuria, semnele postului adevărat
Postul este o lucrare spirituală bineplăcută lui Dumnezeu, când se face din iubire pentru El. Însă nu trebuie să postim ca să fim lăudați sau compătimiți și admirați, în același timp, pentru asprimea și lungimea postului. În timpul Mântuitorului Iisus Hristos, cei care umblau cu fața posomorâtă sau întunecată ori își puneau cenușă pe cap ca să atragă atenția oamenilor că postesc, căutau de fapt laudă de la oameni. Însă, Mântuitorul spune: 'tu când postești unge capul tău și fața ta o spală, ca să nu te arăți oamenilor că postești'. A unge capul, în tradiția ebraică, înseamnă a arăta că trăiești viața ca binecuvântare și bucurie primite de la Dumnezeu. A spăla fața însemna a avea o atitudine firească, de întâlnire și comunicare cu oamenii, față către față, fără a atrage atenția printr-o înfățișare posomorâtă sau întunecată (smolită). În acest context, smoala și cenușa sugerau postul sau pocăința, dar și camuflau dorința de-a fi observat și lăudat ca fiind evlavios. Așadar, postul trebuie să fie o lucrare interioară, intimă, sufletească, de comuniune personală a omului cu Dumnezeu, Care vede, tainic și tăcut, sufletul și faptele omului credincios și jertfelnic, rugător și postitor.
În Evanghelia acestei Duminici se arată, de fapt, motivația postului. Postim pentru că iubim pe Dumnezeu din ceruri, Dăruitorul vieții veșnice, mai mult decât toate darurile materiale trecătoare, bucatele gustoase și băuturile rafinate. Astfel, postul adevărat produce o schimbare a modului de a fi al omului, o trecere de la lăcomia de cele materiale la dorința de cele spirituale, pentru a cultiva mai intens rugăciunea sau comuniunea cu Dumnezeu Cel nematerial, nelimitat și netrecător. Postul adevărat are ca scop ridicarea omului deasupra bunurilor materiale sau pământești, pentru a se uni, prin rugăciune și împărtășire euharistică mai deasă, cu Dumnezeu Cel Milostiv, Izvorul vieții veșnice din Împărăția cerurilor. În acest sens, Mântuitorul ne îndeamnă: 'Nu vă adunați comori pe pământ, unde moliile și rugina le strică', adică unde lucrurile își pierd valoarea, și 'unde furii le sapă și le fură', adică unde nimic nu este sigur sau stabil, ci totul este schimbător și imprevizibil. Vedem cum, prin învățătura Sa, Mântuitorul Iisus Hristos cheamă oamenii la o mutație, adică la o ridicare a lor din planul vieții pământești în planul vieții cerești sau duhovnicești, zicând: 'Adunați-vă comori în ceruri', adică sfințenie, pace și bucurie în Duhul Sfânt (cf. Romani 14, 17), iar ca o concluzie, adaugă: 'unde este comoara ta, acolo este și inima ta'. Când Hristos Domnul afirmă o legătură între comoară și inimă, El, de fapt, îndeamnă pe oameni să iubească mai întâi și mai mult darurile duhovnicești ale vieții veșnice decât bunurile materiale trecătoare. E vorba aici de comori spirituale care nu se schimbă, nu se devalorizează și nu se pierd niciodată, ci rămân veșnice. Comorile acestea sunt darurile Duhului Sfânt sau roadele harului din sufletul omului (cf. Galateni 5, 20-23). Aceste comori duhovnicești trebuie adunate mai ales în perioada Postului Sfintelor Paști, ca lumini pentru suflet sau bucurii ale inimii.
Dacă inima omului se leagă excesiv de bunuri pământești, limitate și trecătoare, atunci ea rămâne sclavă a comorilor pământești. În schimb, o comoară cerească, spirituală, crește mereu în valoare pe măsura creșterii iubirii omului față de Dumnezeu Cel nemărginit și netrecător. Astfel, inima sau sufletul omului se împărtășește și se îmbogățește din iubirea infinită și eternă a lui Dumnezeu. Ajuns la această stare, sufletul omului nu mai iubește în mod pătimaș și definitiv lucrurile materiale limitate și trecătoare, ci caută și iubește lumina, harul și bucuria veșnică a Preasfintei Treimi cea nelimitată și netrecătoare.
Postul, timpul nevoințelor duhovnicești pentru a spori comorile din 'traista' sufletului
Într-un limbaj poetic sau metaforic, Părintele Ilie Cleopa de la Mănăstirea Sihăstria de Neamț, vorbind despre comorile din ceruri, zicea că ele se adună în 'traista' sufletului, întrucât în această lume omul este călător sau pelerin spre Patria cerească. Dar ce adunăm, de fapt, în sufletul nostru nemuritor prin post, rugăciune, priveghere, nevoință, pocăință, milostenie și împărtășirea cu Sfintele Taine? Adunăm harul sau prezența iubitoare și sfințitoare a lui Dumnezeu Cel Veșnic în sufletul nostru. Adunăm lumina iubirii Lui în inima noastră. Ca atare, omul duhovnicesc, rugător și postitor, luminat de harul lui Hristos, dobândește gândire și privire duhovnicească, folosește cuvinte duhovnicești și săvârșește fapte duhovnicești, prin care se aseamănă cu sfinții lui Dumnezeu. Prin urmare, câtă lumină a harului divin adună omul în suflet pe pământ, atâta lumină poartă sufletul său nemuritor dincolo de mormânt, adică în lumina cea neînserată a Împărăției cerurilor. Astfel, sufletul omului credincios se va înălța și va crește în lumina iubirii lui Dumnezeu și a sfinților Săi, fiind ajutat de lumina pe care o are deja în sufletul său ca o arvună a slavei Învierii lui Hristos. De aceea, Mântuitorul spune: 'Împărăția lui Dumnezeu este înlăuntrul vostru' (Luca 17, 21). Când adunăm în suflet lumină din lumina iubirii lui Dumnezeu, atunci Postul Sfintelor Paști devine un urcuș spre lumina Învierii, mai întâi lumina învierii sufletului din moartea păcatului și apoi lumina slăvitului praznic al Paștilor. În timpul Postului Sfintelor Paști, spune Sfântul Vasile cel Mare, slăbim trupește, dar ne întărim duhovnicește. Cu alte cuvinte, reducem hrana materială, dar sporim hrana spirituală prin rugăciune, citire de cărți sfinte, convorbiri duhovnicești, spovedanie și împărtășire mai deasă. În timpul Postului Sfintelor Paști, Biserica întreagă practică postul rânduit de Sfinții Părinți ai Bisericii, care au fost ei înșiși mari postitori și înțelepți păstori de suflete pe calea mântuirii. Iar această postire a tuturor ortodocșilor creștini, cler și popor, este totodată o cinstire a postului de 40 de zile pe care l-a împlinit Mântuitorul Iisus Hristos în pustie, pentru a ne arăta că nimeni nu se poate lupta cu duhurile rele și cu patimile întunecate fără a dobândi mai întâi lumina harului divin prin rugăciune și post.
Adam a fost izgonit din Rai pentru că nu a postit
Există o adâncă legătură spirituală între postul Mântuitorului Iisus Hristos în pustie timp de 40 de zile, pe de o parte, și izgonirea lui Adam din Rai, pe de altă parte. Postul Sfintelor Paști se referă în același timp la greșeala lui Adam celui dintâi și la îndreptarea ei de către Hristos, Noul Adam. Nu întâmplător, Duminica aceasta care precede începutul Postului Sfintelor Paști se numește și Duminica Izgonirii lui Adam din Rai.
De ce a fost izgonit Adam din Rai? Răspunsul este simplu: pentru trei mari greșeli. Pentru că nu a ascultat de Dumnezeu, nu a postit (adică nu s-a înfrânat) și nu s-a pocăit după ce a greșit, ci a dat vina pe femeia dăruită lui de Dumnezeu, iar femeia, pe șarpe. De atunci și până astăzi, omul păcătos are tendința de a se scuza pe sine acuzând pe alții. Din acest motiv, el nu se poate mântui fără pocăință (regret sau căință pentru păcatul săvârșit și cerere de iertare).
Hristos - Noul Adam ne învață să luptăm cu ispitele
Din postul de 40 de zile al Mântuitorului Iisus Hristos învățăm să ne înfrânăm și să luptăm duhovnicește, pentru a birui păcatul ca mod de existență egoistă și arogantă. Domnul nostru Iisus Hristos a respins cele trei ispite venite de la diavolul, și anume lăcomia după bunurile materiale, pofta de stăpânire a lumii acesteia și iluzia slavei deșarte, adică supraevaluarea de sine a omului. În concluzie, Mântuitorul Iisus Hristos respinge toate ispitele afirmării egoiste a omului care se separă de Dumnezeu, prin neascultare și uitare de El, deoarece omul se poate mântui numai prin iubire smerită față de Dumnezeu și de aproapele.
Ascultarea lui Hristos - Noul Adam vindecă neascultarea lui Adam cel vechi
Sfinții Părinți ai Bisericii spun că Mântuitorul Iisus Hristos S-a lăsat să fie răstignit în ceasul al șaselea din zi, adică la mijlocul zilei, când Și-a întins mâinile pe cruce în semn de smerită ascultare, ca să mântuiască pe Adam cel căzut, care, la mijlocul zilei, în mijlocul grădinii Raiului, și-a întins mâinile spre pomul oprit, săvârșind păcatul neascultării de Dumnezeu, al lăcomiei și al nepocăinței (nerecunoașterii greșelii comise). Iar firea lui cea înclinată spre păcat a fost moștenită de întreg neamul omenesc.
Prin urmare, înțelegem că, mai ales în această perioadă a Postului Sfintelor Paști, suntem chemați să îndreptăm comportamentul lui Adam cel vechi din noi, nu dând vina pe alții pentru păcatele noastre, nu acuzând sau judecând pe alți păcătoși, ci recunoscând și plângând propriile noastre păcate, judecându-ne pe noi înșine în Taina Pocăinței sau a Spovedaniei, pentru a primi iertarea păcatelor. Iar această iertare înseamnă, de fapt, eliberarea de un trecut apăsător și întunecat, pentru a trăi o viață nouă în bucuria și lumina prezenței lui Hristos ca arvună a Învierii, spre slava lui Dumnezeu și mântuirea noastră. Amin!
Text revăzut de autor în anul 2011

Sursa: www.Basilica.ro


Contor Accesări: 619, Ultimul acces: 2023-12-03 17:29:47